Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nail Studio Melody te Rotterdam.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nail Studio Melody en een cliënt waarop Nail Studio Melody deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Nail Studio Melody een behandeling geniet, gaat de cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen Nail Studio Melody
Nail Studio Melody zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nail Studio Melody zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Een afspraak die telefonisch, via WhatsApp, SMS, e-mail, de website óf in de studio gemaakt is, is bindend. De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren bij Nail Studio Melody melden, middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website www.nailstudiomelody.nl of per email info@nailstudiomelody.nl. Afspraken kunnen niet verzet of geannuleerd worden via Facebook of Instagram. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Nail Studio Melody 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt; er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nail Studio Melody de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Indien de cliënt vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, kan doorgang van de afgesproken behandeling niet gegarandeerd worden en zal bij annulering 50% van het bedrag aan de cliënt berekend worden. Nail Studio Melody moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Inbegrepen werkstakingen door Nail Studio Melody.

4. Betaling
Nail Studio Melody vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in Nail Studio Melody. De gemelde prijzen zijn inclusief B.T.W.. Nail Studio Melody vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via pin of middels een bankoverschrijving ter plaatse te voldoen. Bankbiljetten boven de vijftig euro worden niet geaccepteerd. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Nail Studio Melody vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Nail Studio Melody neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Nail Studio Melody behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig volgens de richtlijnen van de AVG wet (Europese privacywetgeving). Voor meer info zie privacyverklaring(LINK). De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Nail Studio Melody is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nail Studio Melody is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nail Studio Melody is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Nail Studio Melody geeft de cliënt zeven dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio;
– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt;
– De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken;
– De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd;
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt;
– De cliënt jonger dan 18 jaar is op het moment van behandeling.

9. Beschadiging en diefstal
Nail Studio Melody behoudt zich het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nail Studio Melody meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. Nail Studio Melody moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal Nail Studio Melody de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Nail Studio Melody en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art
Indien Nail Studio Melody een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nail Studio Melody. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nail Studio Melody. Nail Studio Melody mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, behoudt Nail Studio Melody zich het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder opgaaf van reden.

13. Roken, eten, huisdieren en kinderen
In Nail Studio Melody wordt roken, eten en meebrengen van huisdieren en/of kinderen, niet toegestaan in verband met de hygiëne en beperkte ruimte.

14. Leeftijd
De minimale leeftijd die Nail Studio Melody hanteert voor het zetten van kunstnagels is 17 jaar, mits met schriftelijke toestemming van een ouder en/of voogd tot 18 jaar.

15. Klantenspaarkaart
Elke cliënt kan een klantenspaarkaart van Nail Studio Melody ontvangen. Dit kan door hiernaar te vragen in de studio. Het is niet mogelijk de spaarkaart digitaal te ontvangen. Uitsluitend op vertoon van de spaarkaart op het moment van behandeling ontvangt de cliënt een stempel. De cliënt heeft tien stempels nodig voor een volle spaarkaart. Tegen inlevering van een volle spaarkaart ontvangt de cliënt 50% korting op een behandeling naar keuze bij Nail Studio Melody. Uitsluitend originele stempels en spaarkaarten zijn inwisselbaar. Het samenvoegen van twee of meerdere aparte spaarkaarten is niet mogelijk. De korting is niet inwisselbaar voor contanten. De korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties. De klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Nail Studio Melody is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de spaarkaart. Nail Studio Melody behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van reden de actievoorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. Nail Studio Melody is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.

16. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nail Studio Melody en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

X